مهندس سیدصالح هندی

دبیر پژوهشی المپیاد

مدیر اکتشاف و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران.