دکتر وحیدرضا زیدی‌فر

رئیس کمیته راهبری المپیاد

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری.