دکتر سعید جمشیدی

دبیر علمی المپیاد

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف.