دکتر امید شاکری

رئیس کمیته راهبری المپیاد

مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت.